Vedtægter
Fun shoot i Dall

Vedtægter for Mou og Omegns Skytteforening

Navn og hjemsted


§ 1. Foreningens navn er Mou og Omegns Skytteforening. Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.


Formål


§ 2. Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


Tilslutning


§ 3. Foreningen er medlem af landsdelsforeningen DGI Nordjylland og er herigennem tilsluttet DGI og er dermed underlagt DGI's regler og bestemmelser.


Medlemsforhold


§ 4. Som aktivt skydende medlem optages enhver – såvel barn som voksen – som efter bestyrelsens skøn demonstrerer sikker våbenbetjening og overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser.

Stk. 2. Medlemskabet og de dermed forbundne rettigheder og pligter træder i kraft, når medlemskontingentet er betalt.

Stk. 3. Enhver kan optages som passivt medlem.


§ 5. Bestyrelsen kan midlertidigt ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som af bestyrelsen er blevet ekskluderet midlertidigt, har ret til at få eksklusionen behandlet på den førstkommende, ordinære generalforsamling. Tiltræder generalforsamlingen bestyrelsens afgørelse, er eksklusionen endelig og inappellabel. Eksklusionen er ligeledes endelig og inappellabel, såfremt medlemmet ikke anmoder om at få en af bestyrelsen meddelt midlertidig eksklusion behandlet på den førstkommende, ordinære generalforsamling.


§ 6. Et medlem kan til enhver tid træde ud af foreningen. Eventuelt indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.


§ 7. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent opkræves en gang årligt. Bestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering opkræve kontingentet i flere rater.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele dekort i kontingentet i forhold til indmeldelsestidspunkt m.v.


Bestyrelse


§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og fire øvrige medlemmer. Formanden vælges for et år ad gangen, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


§ 9. Til bestyrelsen kan vælges ethvert aktivt skydende medlem, som er myndigt og kan godkendes af politiet til at give våbenpåtegning.


§ 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Stk. 2. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 4. Bestyrelses træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 11. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsområder og forretningsorden.


§ 12. Foreningen er i henhold til våbenlovens bestemmelser berettiget til at give våbenpåtegning, og bestyrelsen er derfor forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


Tegning og hæftelse


§ 13. Foreningen forpligtes ved retshandler, som på foreningens vegne indgås af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.


§ 14. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue.


Generalforsamlingen


§ 15. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.


§ 16. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer finder det hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er fremsat over bestyrelsen.


§ 17. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.


§ 18. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal ske ved annoncering på foreningens hjemmeside og elektronisk post til medlemmerne. Er bestyrelsen ikke i besiddelse af et medlems e-post-adresse, indkaldes pågældende medlem ved almindeligt brev.

Stk. 3. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger skal tillige årsagen hertil angives.

Stk. 4. Senest tre dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag offentliggøres ved fremlæggelse i foreningens lokaler.


§ 19. Aktivt skydende medlemmer, som er fyldt 15 år og har været medlem af foreningen i mindst tre måneder, har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Forældre til eller værger for aktivt skydende medlemmer under 15 år har taleret på generalforsamlingen.


§ 20. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning.

Stk. 2. Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Afstemninger på generalforsamlingen skal være skriftlige, såfremt blot et enkelt medlem fremsætter ønske herom.


§ 21. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Endelig beslutning om eksklusion af et medlem træffes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Beslutninger truffet i henhold til stk. 1 og 2 er kun gyldige, såfremt de tiltrædes af mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.


§ 22. Generalforsamlingen må ikke træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse medlemmer eller andre en utilbørlig fordel på andre medlemmers eller foreningens bekostning.


§ 23. Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant.


§ 24. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, som underskrives af dirigenten.


§ 25. På den ordinære generalforsamling omfatter dagsordenen mindst følgende punkter:


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

       a) Formand

       b) To bestyrelsesmedlemmer

       c) To suppleanter

7. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant

8. Uddeling af hæderspræmier

9. Eventuelt


Regnskab og revision


§ 26. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling til enhver tid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 3. Regnskabet skal foreligge færdigt inden udgangen af januar i året efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer.


Opløsning


§ 27. Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning deponeres dens formueaktiver hos Skydebane Danmark.

Stk. 3. Såfremt der i løbet af fem år oprettes en ny skytteforening i den tidligere Sejlflod kommune, tilfalder formueaktiverne, herunder inventar og materiel, denne. I modsat fald tilfalder formueaktiverne Skydebane Danmark. 


......


Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar 2018.